Podpora učiteľov

Dobrá spolupráca medzi riaditeľom a učiteľmi je rozhodujúci pre dobré a efektívne fungovanie učiteľov v i mimo triedy. Ponúkame vám nástroje a príklady dobrej praxe, ktoré podporujú fungujúce vzťahy medzi učiteľmi a riaditeľom:

Menu