Ideálny tréningový program

Zoznam modulov a kompetencií, ktoré boli identifikované ako potrebné pre odbornú prípravu riaditeľov škôl riaditeľmi z Belgicka, Nemecka a Slovenka.

Priority identifikované skupinov:

  1.  spolupráca s inými školami
  2. Odborné centrum na pomoci pre školy
  3. Pomoc s financovaním
  4. Stáž (dva roky)
  5. Flexibilnejšia príprava, uspôsobená konkrétnym potrebám daných riaditeľov
Oblasť odbornej prípravy Obsah odbornej prípravy
Líderstvo ·      socio-profesionálne začlenenie

·      vedenie škôl ako vzdelávacích inštitúcií

·      viesť príkladom

 

Pravidlá a nariadenia

·      školská legislatíva

·      spolupráca s miestnymi autoritami

 

Školský program a pedagogický rozvoj

·      vízia vzdelávania

·      pedagogické vzdelávanie

·      príprava hodín

·      medzikultúrne kompetencie a zázemie

·      hospitácie

·      pedagogický dialóg a koučing

Riadenie školy ·      administrácia, riadenie rozpočtu a financií

·      riadenie

·      HR-manažment

·      organizačné riadenie

·      manažment kvality

·      fundraising

·      projektový manažment

Komunikácia ·      networking

·      práca s médiami

·      dozor, koučing, peer-coaching

·      nenásilná komunikácia

Menu